آره اتفاق هایی میفته که باعث میشه آدم دیدش عوض شه

تنشی که وارد شد باعث شد یه خونه تکونی به مغزم بدم.

حتی قلبمو سعی کردم مهربون تر کنم.