سلام

بعد عمری اومدم بنویسم

حسش نبود

تازه دلم تنگ شده

خواننده هم فک کنم همون یه نفر باشه

خوانندة خاموش من :)