باید یه اعترافی بکنم
وقتهایی که آقای رئیس جلسه داره (بیشتر وقتها هم جلسه داره)
او وقتها برام بهشته
زود تموم میشه
اونم کمتر ازم کار می‌کشه