پناه میبرم به تو از رانندگی
خدایا یه کاری کن اگه قراره رانندگی کنم همیشه، از فحش خوردن در امان باشم

جدیدا فورد موستانگ اومده تو رویاهام
آخه بگو تو با همین پراید رانندگی کن فورد پیشکش
300 میلیون خب خیلی زیاده