حسش کردم

امروز وقتی پنجره باز بود و باد میزد

باد بهاری 

یکم زیادی زوده

عید و بهار و دوست دارم اما خدایا امسال متفاوت باشه

از تکرارای مداوم خسته شدم