منم دلم مسافراتهای غیر از مسافرت به شمال می‌خواد
هر جایی غیر از شمال کشور (حالا هر جای شمال که می‌خواد باشه)