کارم شده sms دادن به مشتریای آقای رئیس :/
جدی جدی وارد مراحل پیچیده شدم
خدایا آخرشو بخیر کن برام.