آقای رئیس همیشه می‌گه دوس دارم به خودتون متکی باشین

درسته یه وقتا ازش سوال می‌پرسم

اما سر کار ثبت شرکت شاید بیشتر از چند موردو ازش نپرسیده باشم.

همه رو خودم سعی کردم یاد بگیرم و جلو برم.

موندم چطور این موضوعو بهش بفهمونم 😐