حس می‌کنم سارا شیرین‌ترین شده

وقتایی که خودشو لوس می‌کنه و من حس می‌کنم لوس‌ترینه تو دنیا، من این جور مواقع حس می‌کنم تو بهشتم🤗🤗🤗