دیشب تا صبح همش خواب و بیدار بودم

صبح هم نتونستم بخوابم

بعد از ظهر هم به دلیلی نشد که نشد

الان تو شرکت یه چشمم به کاره یه چشمم بسته ست

خدایا یه کاری کن دووم بیارم امروزه رو