تا رسیدم شرکت منشیِ مهربون برام یه لیوان موهیتو اورد

کم مونده بود دستشو بوس کنم

از بس که گرم بود و حالم خوش نبود

هرچی دعا بلد بودم براش کردم.