سرماخوردگی در حد لالیگا
متوجهید که؟
خدا کمک کنه تو این همه کارو کار و کار سرماخوردگی جایی نداشت :(