دارم رو خودم کار می‌کنم

رو اعتماد به نفسم

رو ارتباط اجتماعی

از هدف شروع کردم، کتاب گرفتم از کتابخونه، رو رفتارم با آدمها دقت می‌کنم، سعی می‌کنم فاصله نگیرم

و اینکه دائم به خودم می‌گم من می‌تونم

و باور دارم که میشه :)