صبح با شوخیهای دختر عمو جانم روزمو شروع کردم

تو تلگرام گفت و من بلند بلند خندیدمو ناراحتیهای دیشبمو کلا یادم رفت. :)