چقدر نوشته‌های اخیرم داغونه

چقدر توش غم داره

والا خودمم خسته شدم