سرماخوردم

هفته‌ی سختی رو در پیش رو دارم باید دووم بیارم

خدایا پیشم هستی دیگه؟