اینجا تو شرکت کولر روشنِ

اولش خودم رو گول زدم که محالِ

اما دیدم نه واقعیه

خدایا بازم شروع شد :(

در آینده، شاید دلیل مرگم سرما باشه  :/