آقای رئیس انقدر خصوصیاتش متفاوته

دلم برای مهموناش می‌سوزه

یه وقتا زیادی مهربونه

یه وقتا زیادی تنده

اون وقتایی که تند می‌شه اگه کسی نشناستش داغون می‌شه