از جمله مواردی که حتی فکرشم نمی‌کردم انجام بدم
کوتاه کردن موهام. به صورت کاملاً پسرونه!!
مطمئنم تا یه هفته تو شوک می‌مونم
شایدم بیشتر😆