می‌خوام بدونم قشنگتر از بوسیدن مامان هم هست تو این دنیا؟
یکی بیاد بهشت رو برام توصیف کنه؟