دقت کردید که با تک تک سلولها می‌شه بهاری بودن هوا رو حس کرد؟
من که یه وقتا از فرط زیادی بهاری بودن، می‌خوام بمیرم! :))