منتظر ماشین بودم یه سمند سبز وایستاد، نشستم، گفتم مترو. گفت دربست می‌برم. گفتم نگه دارید پیاده میشم
گفت چقد میدی. گفتم نگه دارید.
گفت شما ۲ تومن بده.
حس بدی بهم دست داد.
بلند گفتم نگه دارید
گفت ۲ تومن هم زورت میاد بدی
گفتم پولم برام ارزش داره
تو دلم گفتم همونطور که تو پول بیشتر دوست داری منم نمی‌خوام پولمو خرج بیخودی کنم.