قدیما که مامانم میگرن داشت
من اصرار داشتم که منم در آینده میگرن می‌گیرم
میگرن داشتن رو یه مریضیِ با کلاس می‌دیدم
چند ماهیِ وقتی خسته می‌شم یا عصبی می‌شم سرم بدجور درد می‌کنه تا جایی که دردش می‌زنه به چشمم
یکی بیاد بهم بگه  چرا با خودت این کارو کردی؟!!!