اینجایی که من نشستم

پرِ کتاب شعرِ

اون سمت بیشتر کتابای فلسفیِ

وقت بشه دوست دارم یه کم از همه‌شون رو اینجا بنویسم.

نمی‌دونید چه لذتی داره غرق شدن تو این همه کتاب