مثل اینکه هوا خیال نداره بهاری بشه
بهارو میشه حس کردها
اما سرما و بارون و برفش یه چیز دیگه میگه