باورتون می‌شه؟ 

بعضی وقتها خیلی دلم براتون تنگ می‌شه

تنگ که نه، دلم پر می‌کشه

کاش زنده بودید

همیشه ازینکه دیدم دیگران مامان‌بزرگ و بابا‌بزرگ دارن حسودیم می‌شه

من کوچیک بودم رفتین

نزاشتین این طعم شیرین وجودتونو با تمام وجود حس کنم.

جای خالیتون بدجوری حس می‌شه

خدا رحمتتون کنه