رزومه‌ی خوب و به قول گفتنی تپلی برا خود دست و پا کردم.

راضی‌ام از خودم D:

سمانه هستم یک صفحه آرا