شاید فردا روز بزرگی باشه. شاید ...
اتفاق خاصی قرار نیست بیفته
اما دلم می‌خواد یه چیز خوشگل بخرم
این همه کار می‌کنیم برا چی آخه؟
پس‌انداز برا چی؟
بیخیال دنیا